Dekking

Reisverzekering dekking

De dekking van een reisverzekering bestaat uit een pakket van verschillende rubrieken. U kunt vaak zelf kiezen welke onderdelen u wilt verzekeren. De belangrijkste onderdelen zijn: buitengewone kosten, bagage, geld en cheques, medische kosten, ongevallen, annulering, automobilistenhulp en zakenreis. Voor sporten als skiën, duiken en andere gevaarlijke sporten moet u vaak een aanvullende dekking afsluiten.

Overzicht rubrieken doorlopende reisverzekering

Rubriek
Wat is verzekerd?
Let op
Noodzakelijk
Buitengewone kosten – Kosten van hulpverlening in geval van ziekte, ongeval of overlijden. – Kosten i.v.m. opsporing, redding en repatriëring. – Extra reis- en verblijfkosten De kosten van terugkeer naar huis i.v.m. bijv. ernstige ziekte of overlijden van een familielid worden meestal alleen vergoed voor de betrokken verzekerde en één reisgenoot. Eventuele andere leden van het reisgezelschap krijgen geen vergoeding. Afhankelijk van je bestemming, wat je gaat doen en je bestaande verzekeringen kunnen de buitengewone kosten fors oplopen. Als je dit risico niet wilt lopen, is verzekeren zeker zinvol.
Bagage Bagage is voor een maximum bedrag verzekerd tegen schade, verlies en diefstal. Voor goederen als video- en foto-apparatuur, brillen, sieraden etc. gelden maxima. Geld is soms meeverzekerd. Er geldt dan meestal een maximum. – Schade wordt vergoed op dagwaarde. Voor bagage ouder dan een jaar gelden forse afschrijvingspercentages. – Verzekeraars stellen strenge eisen aan de zorgvuldigheid waarmee u goederen beheert. Geld, waardepapieren en kostbaarheden moet je bij je houden of in een kluisje opslaan. Lees de polisvoorwaarden! – Door middel van originele aankoopbonnen moet je kunnen aantonen dat je in het bezit bent geweest van de verloren goederen. – Doe altijd aangifte bij de plaatselijke politie. Mocht dit niet lukken probeer dan een verklaring te krijgen via de hoteldirectie of reisleiding. Bagagekosten verzekeren is niet altijd zinvol. Vooral niet als je alleen oude spullen meeneemt.
Ongevallen Keert een geldbedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Hieronder vallen dus geen kosten voor geneeskundige hulp. Deze medische kosten zijn vaak gedekt onder de rubriek medische kosten. – Lang niet alle sporten zijn standaard meeverzekerd. Soms moet je deze sporten apart meeverzekeren. Soms zijn ze helemaal uitgesloten. – Als je zonder helm rijdt keren de verzekeraars niet of veel minder uit. Als je in Nederland ook geen ongevallen- verzekering hebt, waarom dan op reis wel?
Medische kosten Kosten van artsen, medicijnen, ziekenvervoer, ziekenhuisopname (in het buitenland) en onder beperkende voorwaarden soms tandheelkundige hulp. Geen vergoeding indien het verblijf uitsluitend of mede bedoeld is om aldaar een medische behandeling te ondergaan. Ga je naar “dure” ziektekostenlanden, bijv. VS/Canada? Kijk of je verzekering medische kosten tegen kostprijs vergoedt en dus geen beperkingen kent. – Ga je meerdere maanden aaneengesloten op vakantie? Controleer of je dan wel gedekt bent voor medische kosten. Zie “Ik ben toch al verzekerd tegen ziektekosten?”
Annulering Keert uit als je niet op reis kunt gaan of als je de reis moet afbreken door o.a.: – Ongeval, ernstige ziekte, overlijden verzekerde of niet-meereizend familielid tot en met de tweede graad. (groot)ouders, broers, zusters, (klein)kinderen, zwagers en schoonzusters, – Belangrijke brandschade aan jouw huis. Als je samen met anderen reist en je bent niet op één polis verzekerd, hou er dan rekening mee dat als jouw reisgenoot door omstandigheden niet weg kan, de verzekering jouw kosten niet vergoed. De verzekering keert niet uit als de reden van annuleren al bij het aangaan van de verzekering bekend is.

Hoe groot is de kans dat je een reis moet annuleren vanwege een onverwachte gebeurtenis zoals ziekte? En hoe hoog is de schade die je dan loopt? Als je tijdig annuleert hoef je vaak maar een deel van de reissom te betalen.

Auto- mobilisten- hulp – Sleepkosten – Terughalen naar Nederland van een niet te repareren voertuig of kosten van vernietiging als reparatie niet meer zinvol is – Zenden van onderdelen als deze ter plaatse niet beschikbaar zijn – Veelal ook rechtsbijstand Reparatiekosten aan het voertuig, met uitzondering van een noodreparatie langs de weg, zijn nooit verzekerd. Sommige volledig casco autoverzekeringen zijn zo volledig dat verzekeren van deze rubriek overbodig is.

Dekking voor buitengewone kosten

Deze rubriek dekt verschillende kosten die u onverwachts moet maken. Bijvoorbeeld kosten in verband met vroegtijdig terugkeren naar huis door een ernstige ziekte of sterfte van een familielid in eerste of tweede graad. Of als bijvoorbeeld uw huis in Nederland is afgebrand. Ook kosten door een noodgedwongen verlenging van de vakantie door ongeval, ziekte of door onvoorziene omstandigheden zijn gedekt. Dit geldt ook voor de kosten van reddings- en opsporingsoperaties als u in de bergen verdwaald of gewond bent geraakt. Tot slot vallen ook de kosten van het repatriëren van de verzekerde in geval van ziekte of ongeval onder deze dekking. Bij overlijden zijn dit de kosten van het overbrengen van het lichaam of de kosten van de overkomst van familie naar de begrafenis in het buitenland. Meer informatie hierover vind je hier.

Dekking voor bagage

Alles wat u voor persoonlijk gebruik meeneemt op reis tegen verlies, diefstal en beschadiging valt onder deze dekking. De vergoedingen zijn gebonden aan een maximum. Dit maximum geldt zowel voor het totaal als voor verschillende onderdelen. De schade wordt vergoed op basis van dagwaarde. In de praktijk betekent dit dat u voor spullen van een paar jaar oud niet meer zoveel terugkrijgt. Bijvoorbeeld, uw camera van een jaar oud wordt gestolen. Deze heeft een jaar geleden voor 500 euro gekocht. De dagwaarde is nog maar 400 euro. U krijgt dan dus niet de nieuwwaarde vergoed, maar de dagwaarde. Soms is de dagwaarde hoger dan het maximum dat de verzekeraar gesteld heeft. In dit geval bijvoorbeeld 300 euro, dan krijgt u maar 300 euro terug van de verzekering. Geld en cheques zijn meestal uitgesloten. Hiervoor kunt u zich aanvullend verzekeren. Verzekeraars eisen dat u goed op uw spullen let. Zo worden spullen die ’s nachts onbeheerd worden achtergelaten in een auto door de meeste verzekeraars niet vergoed. Geld, cheques en kostbaarheden moet u bij zich houden of in een kluis in het hotel achterlaten. Het is raadzaam om u goed te verdiepen in deze zogenaamde voorzichtigheidsclausules. De meeste klachten gaan over deze bepaling in de polisvoorwaarden.

Dekking voor geld en cheques

Geld en cheques kunt u vaak apart meeverzekeren. Soms vallen ze onder de standaarddekking. Het verzekerde bedrag voor geld en cheques is aan een maximum gebonden en geldt per polis.

Dekking voor medische kosten

Deze rubriek dekt de onvoorziene kosten van artsen, medicijnen, ziekenvervoer en ziekenhuisopname. Daarnaast worden onder voorwaarden (een deel van) de tandheelkundige kosten bij een ongeval of spoedgeval vergoed. Of het noodzakelijk is om u te verzekeren hangt af van wat de zorgverzekering vergoedt en waar u heen gaat. Of u zich bij moet verzekeren is afhankelijk van de dekking van uw zorgverzekering. De meeste zorgverzekeraars hebben een werelddekking. Dat wil zeggen dat u ook in het buitenland verzekerd bent. De vergoeding van deze zorg is naar Nederlandse maatstaven. In het buitenland kan de zorg duurder zijn dan in Nederland. Dit kan betekenen dat u dan niet de volledige kosten krijgt vergoed.

Dekking voor ongevallen

Deze rubriek geeft een uitkering bij overlijden en bij blijvende invaliditeit door een ongeval. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt een deel van de verzekerde som uitgekeerd. Als u bijvoorbeeld uw pink verliest is de vergoeding lager, dan wanneer u een arm verliest.

Dekking voor annulering

Deze rubriek keert uit als u onverwacht niet op reis kunt gaan of de reis moet afbreken. Er moet sprake zijn van een in de polisvoorwaarden genoemde reden. Bijvoorbeeld overlijden, zeer ernstige ziekte of ongeval van één van de verzekerden of van een naast familielid. Tot de naaste familieleden worden gerekend: (groot)ouders, broers en zussen, (klein)kinderen, zwagers en schoonzussen. Verder keren verzekeraars uit als u niet kunt vertrekken door brandschade aan uw huis. Veel verzekeraars betalen ook bij onvrijwillige werkloosheid en het uitvallen van de auto waarmee de reis gemaakt zou worden. Naast de annuleringskosten en ongenoten reisdagen betaalt de rubriek annulering ook een vergoeding uit bij vertrek- en aankomstvertraging. De verzekering keert niet uit als u geen zin meer in de reis heeft. Ook als u ter plekke terug zou willen, omdat het u niet bevalt, keert de verzekering niet uit. Tot slot is er geen uitkering als de reden van annulering al bij het sluiten van de verzekering bestond.

Automobilistenhulp

Deze rubriek biedt hulp bij repatriëring van uw voertuig en/of de inzittenden na een ongeval of pech. Ook de kosten voor het opsturen van onderdelen en noodreparaties langs de weg worden meestal vergoed. De automobilistenhulp is alleen nodig als uw autoverzekering dit niet dekt of als u niet op een andere manier, bijvoorbeeld via de Internationale Reis- en Kredietbrief, gedekt bent. De dekking geldt meestal alleen voor relatief jonge auto’s.

Dekking voor zakenreis

Deze rubriek geeft naast vakantiereizen ook dekking voor reizen met een zakelijk karakter.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes