Begrippen

Zorgverzekering begrippen

Acceptatieplicht

Acceptatieplicht is de wettelijke plicht van alle zorgverzekeraars om iedereen tegen dezelfde voorwaarden te accepteren voor het basispakket, ongeacht geslacht, leeftijd of gezondheid. Als je een zorgverzekering wilt afsluiten bij één van de verzekeraars die in jouw provincie zorgverzekeringen aanbiedt, moet die zorgverzekeraar je dus accepteren tegen dezelfde voorwaarden als ieder ander.

Assurantiebelasting

Belasting op verzekeringen (sinds 1 januari 2013 21%), met uitzondering van medische verzekeringen.

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Basispakket

De zorgverzekering dekt een basispakket met noodzakelijke zorg dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringwet. Het basispakket komt in grote lijnen overeen met de oude ziekenfondsverzekering en de meeste particuliere verzekeringen en geeft recht op geneeskundige zorg, mondzorg tot 18 jaar, farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg en vervoer in verband van het ontvangen van zorg. Geneeskundige zorg omvat o.a. de zorg die wordt verleend door een verloskundige, huisarts of specialist. De precieze invulling van het pakket is onder andere afhankelijk van de variant die je kiest, bijvoorbeeld of je wel of geen gebruik maakt van vooraf gecontracteerde zorgaanbieders en staat beschreven in de polis van je zorgverzekering.

Basisverzekering

Basisverzekering is een synoniem van de nieuwe zorgverzekering (zonder aanvullende verzekeringen).

Naar boven

Collectief contract

Een collectief contract is een verzekeringsovereenkomst die geldt voor een specifieke groep (bijvoorbeeld werknemers van een bedrijf of leden van een organisatie). De overeenkomst wordt afgesloten tussen een zorgverzekeraar en een (rechts)persoon die optreedt uit naam van die groep. Vanwege de kostenvoordelen die een groepsgewijze verzekering kan hebben mag de verzekeraar de deelnemers een korting op de premie aanbieden. Deze korting mag niet meer dan 10% zijn van een vergelijkbare individuele polis.

College Zorgverzekeringen

College Zorgverzekeringen bewaakt de uitvoering van de zorgverzekering. Het College Zorgverzekeringen kan hiervoor zorgverzekeraars richtlijnen geven, de overheid adviseren en boetes opleggen aan verzekeringsplichtigen die zich niet verzekeren. Tevens bewaakt het College Zorgverzekeringen de afstemming tussen ZVW en AWBZ.

CTG

College tarieven gezondheidzorg.

DBC

DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Het is de naam voor het totale behandeltraject dat je in een ziekenhuis doorloopt wanneer je bijvoorbeeld een blindedarmoperatie ondergaat of je heupgewricht wordt vervangen. In een DBC zitten alle kosten van de behandeling van consult, foto’s en laboratorium onderzoeken tot en met de operatie en de verpleging daarna. Doordat alle ziekenhuizen op basis van dit systeem werken krijg jij (en je verzekeraar) beter inzicht in de prijzen en prestaties van ziekenhuizen. Dat vergroot het prijsbewustzijn, de doelmatigheid en de mogelijkheid om ziekenhuizen op basis van prijs en kwaliteit met elkaar te vergelijken. Dit draagt bij aan de marktwerking. Tevens komt door deze wijze van berekenen het behandeltraject wat je als patiënt doorloopt centraal te staan. Het DBC-systeem is op 1 januari 2005 in werking getreden voor de ziekenhuiszorg.

Naar boven

Direct writer

Een verzekeraar die rechtstreeks met de consument verzekeringen afsluit en schades regelt.

Drempelinkomen

Het drempelinkomen is een term die gebruikt wordt voor de bepaling van de zorgtoeslag. De hoogte van het drempelinkomen is gelijk aan het (belastbaar) minimum loon inclusief vakantiegeld. Het drempelinkomen wordt ook gebruikt om de normpremie voor alleenstaanden te bepalen. De normpremie voor alleenstaanden wordt bepaald op basis van 3,5% van het inkomen tot het drempelinkomen en 5% van het eventuele inkomen dat daarboven verdiend wordt. Voor meerpersoonshuishoudens is de normpremie 5% van het drempelinkomen en 5% van het eventuele inkomen dat daarboven wordt verdiend.

Eigen risico

Het deel van de kosten van het basispakket dat je voor eigen rekening neemt. In ruil hiervoor krijg je een korting op de premie. In de Zorgverzekeringswet 2016 heb je een verplicht eigen risico van 385 euro tot maximaal 885 euro. De zorgverzekeraars bepalen de hoogte van de premiekorting bij de verschillende hoogtes van het eigen risico. Die korting kan ook afhangen van de duur van de verzekering. Het eigen risico geldt niet voor:
 • Bezoek aan huisarts;
 • Verloskundige zorg;
 • Kraamzorg;
 • Jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar.

Gecontracteerde zorg

Gecontracteerde zorg is zorg waarvoor een zorgverzekeraar voor zijn verzekerden een contract heeft gesloten met zorgaanbieders. In zo’n contract zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de prijs en/of omvang van de zorg.

Gemoedsbezwaarden

Je bent gemoedsbezwaarde wanneer je op grond van je geloof of levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren tegen het sluiten van een zorgverzekering hebt. Je bent dan volgens de Zorgverzekeringswet niet verzekeringsplichtig. Je betaalt als gemoedsbezwaarde wel een bijdragevervangende belasting ter hoogte van de inkomensafhankelijke premie van verzekeringsplichtigen met een vergelijkbaar inkomen.

GVS

Geneesmiddelen vergoeding systeem.

Naar boven

Inkomensafhankelijke bijdrage

In de Zorgverzekeringswet staat dat alle verzekerden van 18 jaar en ouder met een inkomen, een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd zijn voor hun zorgverzekering. Deze bijdrage bedraagt voor 2016 6,75%. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt automatisch ingehouden op je inkomen. Naast de inkomensafhankelijke bijdrage betaalt de verzekerde voor zijn zorgverzekering een nominale premie. Personen zonder inkomen betalen geen inkomensafhankelijke bijdrage.

Intermediairverzekeraar

Een verzekeraar die werkt met tussenkomst van tussenpersonen.

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid is de mate waarin je zelf kunt kiezen voor de manier waarop je tegen ziektekosten verzekerd wilt zijn. De belangrijkste keuze-elementen in de zorgverzekering zijn:
 • De verzekeraar
 • De nominale premie
 • De manier waarop zorgverzekering wordt aangeboden (natura/restitutie)
 • Het eigen risico (2017: 385 tot maximaal 885 euro)

Kinderen

Kinderen zijn personen onder de 18 jaar. In de Zorgverzekeringswet zijn kinderen wel verplicht verzekerd, maar betalen zij geen premie voor het basispakket. Sommige verzekeraars vragen wel een premie voor aanvullende pakketten voor kinderen. Degene die het gezag uitoefent, meestal een ouder, moet ervoor zorgen dat het kind is verzekerd.

Naar boven

MOOZ

Wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden

Naturaverzekering

Een naturaverzekering is een verzekering waarbij je aanspraak maakt op zorg, in plaats van op een vergoeding van je gemaakte zorgkosten (restitutieverzekering). Bij een naturaverzekering geeft de verzekeraar aan naar welke zorgaanbieder (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) je moet gaan. Met deze aanbieders heeft de verzekeraar een contract gesloten. De Zorgverzekeringswet laat je de keuze of je je wilt verzekeren met een naturaverzekering of een restitutieverzekering.

Niet-gecontracteerde zorg

In geval van niet-gecontracteerde zorg heeft de verzekeraar geen contracten gesloten met zorgaanbieders. Je kunt daardoor zelf bepalen naar bijvoorbeeld welk ziekenhuis of apotheek je gaat. De rekening die je na afloop krijgt kun je indienen bij je zorgverzekeraar.

No-claim teruggaveregeling

De no-claimteruggaveregeling is op 1 januari 2005 ingevoerd en afgeschaft op 31 december 2007. Je kon over een verzekeringsjaar maximaal 255 euro terugkrijgen als je geen zorgkosten maakte. Maakte je zorgkosten, maar minder dan 255 euro, dan kreeg je het overgebleven deel van het no-claimbedrag na afloop van het verzekeringsjaar terug. Bezoeken aan de huisarts, de zorg voor kinderen onder de 18 jaar, verloskundige zorg en kraamzorg telden niet mee voor de no-claim. Vanaf 1 januari 2008 heb je een verplicht eigen risico.

Naar boven

Nominale premie

De nominale premie is een vast bedrag dat je zelf periodiek voor je verzekering betaalt. Deze nominale premie is niet afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd of gezondheid. Voor de zorgverzekering betaalt iedereen die ouder is dan 18 jaar een nominale premie. Afhankelijk van je inkomen en persoonlijke situatie kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vorm van een zorgtoeslag om een te grote daling van je koopkracht te compenseren.

Polis

De polis is de akte die je krijgt van de verzekeraar en waarin de met jou gesloten zorgverzekering is vastgelegd.

Preferred provider polis

Een preferred provider polis is een polis waarin is vastgelegd dat een zorgverzekeraar alleen de zorg vergoedt van het ziekenhuis of de specialist die voorkeursleverancier (preferred provider) is van die zorgverzekeraar.

Premie

De nominale premie voor de zorgverzekering is het bedrag dat de verzekerde zelf rechtstreeks betaalt aan de zorgverzekeraar. Naast de nominale premie is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage bedraagt voor 2016 6,75% van je inkomen. Je werkgever is wettelijk verplicht deze bijdrage te vergoeden.

Naar boven

Premiedifferentiatie (verbod op)

Premiedifferentiatie betekent letterlijk: verschillen in premie. In de Zorgverzekeringswet mogen zorgverzekeraars voor dezelfde verzekering geen verschillende premies heffen op grond van bijvoorbeeld leeftijd, ras, seksuele geaardheid, afkomst, achtergrond, geslacht of gezondheidsrisico.

Premiekorting

Premiekortingen mogen door je zorgverzekeraar aan je worden aangeboden bij collectieve contracten. Maar de premiekorting bij collectieve contracten mag alleen gekoppeld zijn aan het aantal deelnemers (en niet aan de leeftijd of het gezondheidsrisico van de deelnemers). De premiekorting mag maximaal 10% zijn van de nominale premie voor een vergelijkbare individuele verzekering.

Premierestitutie

Premieteruggave.

Prolife-polis

Een modelovereenkomst waarin bepaalde zorg die om ethische of levensbeschouwelijke redenen als controversieel wordt beschouwd buiten de dekking van het basispakket blijft. Het gaat daarbij dan om abortus provocatus (uitgezonderd de vitale indicatie), opzettelijk levensbeindigend handelen, kunstmatige voortplantingstechnieken waarbij embryo’s in vitro tot stand worden gebracht en/of waarbij geslachtscellen van anderen dan de partner worden gebruikt, geslachtsveranderende ingrepen en genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn. Je betaalt voor een prolife polis dezelfde premie als voor een modelovereenkomst waarbij deze zorg niet buiten beschouwing wordt gelaten.

Naar boven

Restitutieverzekering

Een restitutieverzekering is een verzekering waar je op basis van originele nota’s de gemaakte ziektekosten geheel of gedeeltelijk krijgt vergoed (na aftrek van het eventuele bedrag van het eigen risico). Dit in tegenstelling tot een naturaverzekering waarbij je wettelijk aanspraak hebt op zorg. In de nieuwe zorgverzekering kun je kiezen voor een naturaverzekering of restitutieverzekering.

Risicoselectie

Risicoselectie, het selecteren van verzekerden op grond van mogelijke risicofactoren, is in de Zorgverzekeringswet niet toegestaan. De wet kent een acceptatieplicht. Dat betekent dat zorgverzekeraars wettelijk verplicht zijn om je te accepteren mits je woont in het werkgebied van de zorgverzekeraar. Ze mogen je op grond van leeftijd, geslacht of ziekterisico niet weigeren. Ook mogen zij geen premiedifferentiatie toepassen op één van die gronden.

Standaardpremie

Dit is het gemiddelde van de premies van de zorgverzekeringswet zoals ze zich in de markt voordoen. De standaardpremie wordt vergeleken met de normpremie die voor elk individu verschillend kan zijn. Is de standaardpremie hoger dan de normpremie dan krijgt de verzekerde het verschil in de vorm van een zorgtoeslag van de Belastingdienst terug.

Naar boven

Tussenpersoon

Bemiddelaar tussen consument en verzekeringsmaatschappij.

Verzekeraar

Verzekeraar of zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is degene die de zorgverzekering uitvoert.

Verzekeringsplicht

Je hebt verzekeringsplicht. Vanaf 1 januari 2006 ben je, net als elke Nederlander, verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Je krijgt een boete als je na 1 mei nog geen zorgverzekering heeft afgesloten en je moet dan met terugwerkende kracht alsnog de premie vanaf 1 januari 2006 betalen. Deze boete kan oplopen tot 130% van de premie en kan met 5 jaar worden teruggevorderd.

Werkgeversbijdrage

De werkgeversbijdrage is de verplichte vergoeding die je ontvangt van de werkgever of uitkeringsinstantie voor de inkomensafhankelijke bijdrage.

Naar boven

Wet op de zorgtoeslag

De Wet op de zorgtoeslag regelt een (mogelijk) recht op financiële tegemoetkoming wanneer je een laag inkomen hebt. Zie ook zorgtoeslag. De Wet op de zorgtoeslag is op 1 januari 2006 in werking getreden.

Wettelijke aanspraak

Wettelijke aanspraak is het recht dat je hebt op zorg. In de Zorgverzekeringswet zijn die aanspraken wettelijk vastgelegd in een basispakket. Je kunt daarbinnen kiezen voor een aanspraak op directe zorg of een vergoeding van de kosten van je zorg (respectievelijk: naturaverzekering en restitutieverzekering). Ook kun je kiezen voor een eigen risico. Je uiteindelijke keuze en daarmee je aanspraak is vastgelegd in de overeenkomst tussen jou en je zorgverzekeraar (de polis).

WTG

Wet tarieven gezondheidszorg.

Ziektekosten

Aan de hulp en behandelingen bij ziekte zijn meestal kosten verbonden. Ziektekosten krijg je geheel of gedeeltelijk vergoed door je Ziektekostenverzekeraars.

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering is een andere benaming voor zorgverzekering.

Ziekenfonds

Per 1 januari 2006 is het ziekenfonds afgeschaft en vervangen door de basisverzekering, een verplichte verzekering voor alle ingezetenen.

Zorgpakket

De zorgverzekering dekt een basispakket met noodzakelijke zorg dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringwet. Het basispakket komt in grote lijnen overeen met de oude ziekenfondsverzekering en de meeste particuliere verzekeringen en geeft recht op geneeskundige zorg, mondzorg tot 18 jaar, farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg en vervoer in verband van het ontvangen van zorg. Geneeskundige zorg omvat o.a. de zorg die wordt verleend door een verloskundige, huisarts of specialist. Nieuw in het basispakket is de kortdurende (minder dan een jaar) geestelijke gezondheidszorg, die wordt overgeheveld uit de AWBZ. De precieze invulling van het pakket is onder andere afhankelijk van de variant die je kiest, bijvoorbeeld of je wel of geen gebruik maakt van vooraf gecontracteerde zorgaanbieders en staat beschreven in de polis van je zorgverzekering.

Naar boven

Zorgplicht

De zorgplicht is de plicht die de zorgverzekeraar heeft om te zorgen dat zijn verzekerden toegang hebben tot de zorg die zij nodig hebben.

Zorgstelsel

Het zorgstelsel is het geheel van wetten en regels waarmee de overheid de gezondheidszorg beïnvloedt.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de Belastingdienst om de kosten van de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Of je zorgtoeslag ontvangt, en zo ja, hoeveel is afhankelijk van:
 • Je gezinssituatie
 • De hoogte van je inkomen
 • Of je alleenstaand bent of deel uitmaakt van een huishouden
De Belastingdienst zorgt voor de uitkering van de zorgtoeslag.

Zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar is degene die de zorgverzekering uitvoert.

Zorgverzekering

De zorgverzekering is de verzekering voor geneeskundige zorg die je verplicht bent af te sluiten volgens de Zorgverzekeringswet.

Naar boven

Zorgverzekeringswet

Wet die je verplicht je te verzekeren voor geneeskundige zorg. De Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat iedereen die rechtmatig in Nederland woont of die hier loonbelasting betaalt voor deze zorg verzekerd is.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes